Elixe castelán

Páxina de inicio Inicio

Área restrinxida Área restrinxida

Correo electrónico

RSS

ver axenda completa


Enlaces de interés

Santa Sé

Conferencia Episcopal Española

Dioceses galegas

Arquidiocese de Santiago de C.

Diocese de Ferrol-Mondoñedo

Diocese de Lugo

Diocese de Ourense

INFORMACIÓN

Política de Privacidade

Información adicional y detallada sobre el uso de sus datos de carácter personal

1. RESPONSABLES DE TRATAMENTO

O responsable de tratamento é a DIOCESE DE TUI-VIGO (con CIF R3600056J e dirección postal Rúa Doutor Corbal, 90, 36207 VIGO)

O Delegado de Protección de Datos está dispoñible no correo electrónico: secretariovicaria@diocesetuivigo.org

2. FINALIDADE DO TRATAMENTO E LEXITIMACIÓN

Tratamos os datos solicitados para a xestión das consultas realizadas e atender as súas posibles solicitudes (bispado@diocesetuivigo.org).

O interesado será o único responsable por mor da cumplimentación dos formularios con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados.

O tratamento dos seus datos está baseado no seu consentimento, que outorga ao facilitar os datos que se solicitan. Por tanto, é necesario que nos facilite os seus datos persoais, en caso contrario, non poderemos atender debidamente a súa solicitude.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non solicite a súa supresión ou cancelación e sempre que resulten adecuados, pertinentes e limitados o necesario para os fins para os que sexan tratados.

3. DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Non se cederán os seus datos a terceiros nin se realizarán transferencias internacionais.

4. DEREITOS DO INTERESADO

Vostede ten os seguintes dereitos segundo o Regulamento Xeral de Protección de Datos:

-Acceder aos seus datos

-Solicitar a rectificación ou supresión dos seus datos

-Solicitar a limitación do tratamento dos seus datos

-Portabilidad dos seus datos

-Oposición ao tratamento dos seus datos

No caso de que exerza algún destes dereitos, deberá comunicalo á seguinte dirección de correo electrónico: secretariovicaria@diocesetuivigo.org ou dirixindo un escrito á dirección arriba indicada no apartado primeiro da Diocese de Tui-Vigo.

Responderemos as súas peticións o máis axiña posible, cun prazo dun mes desde a recepción da súa solicitude, que poderá prorrogarse ata dous meses se houbese demasiado número de solicitudes. O responsable informará ao interesado da prórroga dentro do primeiro mes desde a solicitude.

Se vostede considérao oportuno, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Subir